Nieuws

Kennislunch Wet Meldplicht Datalekken donderdag 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert Advocatenkantoor Dex Legal in Heemstede een kennislunch Wet Meldplicht Datalekken voor ondernemers. Tijdens deze kennislunch komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: geldt de meldplicht ook voor u? welke beveiligingsmaatregelen moet u nemen? waar moet uw website aan voldoen? wanneer is sprake van een datalek? wanneer moet u een datalek melden? en aan wie? welke boetes kunnen worden opgelegd? Kosten voor deelname aan de kennislunch bedragen EUR 15,- per persoon en zijn inclusief de lunch. U kunt zich aanmelden via info@dexlegal.nl of telefoonnummer 023-8200371. Wanneer Donderdag 17 maart 2016 van 12:30 tot 14:00 (CET) – Toevoegen aan agenda Waar Advocatenkantoor Dex Legal – 29 Adriaan Pauwlaan Heemstede 2101 AJ NL – Bekijk kaart Aanmelden kan via deze...

Advocatenkantoor Dex Legal introduceert MKB Legal Support

Wij bieden u als ondernemer MKB Legal Support. Juridisch advies tegen een betaalbaar en vast tarief. U weet vooraf waar u aan toe bent. Daarnaast heeft u een eigen aanspreekpunt voor uw juridische vragen en direct contact met een advocaat. U zit nergens aan vast. MKB Legal Support biedt u de mogelijkheid om uw juridische kosten in de hand te houden. Neem vrijblijvend contact met ons op : 023-8200371   Klik op de afbeelding om de folder te downloaden:...

Onderverhuur via Airbnb; aanpassen huurovereenkomst?

Op 6 november 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een voor de verhuurpraktijk belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak had een huurder van een sociale huurwoning de woning via Airbnb gedeeltelijk verhuurd. De verhuurder was het hier niet mee eens en vorderde ontbinding en ontruiming bij de kantonrechter. In de huurovereenkomst was een bepaling opgenomen dat onderverhuur niet was toegestaan. De kantonrechter wees de vorderingen van de verhuurder af en stelde  kort gezegd dat: “De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden.” Op basis van deze uitspraak kan het raadzaam zijn om in de huurovereenkomst specifiek op te nemen dat  ook onderverhuur via websites zoals Airbnb verboden is. De uitspraak is gepubliceerd en raadpleegbaar via de volgende link;...

Kennislunch arbeidsrecht gemist?

Op donderdag 12 november jl. organiseerde Dex Legal de kennislunch voor ondernemers. Op de praktijk gericht en overzichtelijk. Ondernemers ontvingen tevens enkele voorbeelden voor de praktijk. Dex Legal begrijpt namelijk dat ondernemers geen behoefte hebben aan het louter voorschotelen van juridische kennis, maar wel aan de praktische toepasbaarheid van deze kennis. Dex Legal gelooft in de kracht van het bundelen van kennis, ervaring en de praktijk waar de ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Heeft u de kennislunch van Dex Legal gemist? Let op onze website voor de volgende...

Hoe te handelen bij het geven van ontslag op staande voet?

Onlangs speelde in mijn praktijk een zaak waarbij aan een werknemer ontslag op staande voet was gegeven. Omdat de aangevoerde reden voor dat ontslag volstrekt onvoldoende was en ook de wijze waarop dat ontslag was meegedeeld niet aan de eisen voldeed, was de werkgever al snel genoodzaakt om het ontslag weer in te trekken. Hoe moet het dan wel? 10 aandachtspunten om u op de juiste weg te helpen! Beding vooraf in de arbeidsovereenkomst dat bepaalde ongewenste gedragingen voor u een dringende reden voor ontslag vormen. Hoewel u op grond van de wet niet kan bedingen dat een bepaalde gedraging een dringende reden is, mag de rechter bij zijn afweging van de belangen wel rekening houden met zo’n beding. Onderzoek grondig of sprake is van een geldige dringende reden! U dient niet alleen te beoordelen of de daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer in zijn algemeenheid het ontslag rechtvaardigen, maar ook of van u – gelet op alle omstandigheden van het geval – redelijkerwijs niet te vergen is dat de arbeidsovereenkomst nog een dag langer duurt. Betrek eerdere gedragingen van de werknemer in uw beoordeling. Eerdere, ongewenste gedragingen van de werknemer kunnen bijdragen tot het oordeel dat er sprake is van een dringende reden (de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen). Pleeg hoor en wederhoor met de werknemer en eventueel andere betrokken werknemers naar aanleiding van de geconstateerde feiten. Een gesprek met de werknemer werpt vaak een ander licht op de feiten en omstandigheden. Houd ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals onder meer diens leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem...

Kennislunch Arbeidsrecht donderdag 12 november 2015

Op donderdag 12 november 2015 organiseert Advocatenkantoor Dex Legal in Heemstede een kennislunch Arbeidsrecht voor ondernemers. Tijdens deze kennislunch komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: flexibele arbeid de transitievergoeding voorwaarden voor een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst opzegging (UWV en kantonrechter) ontbinding rechtsmiddelen bij (weigering tot) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kosten voor deelname aan de kennislunch bedragen EUR 15,- per persoon en zijn inclusief de lunch. Je kunt je aanmelden via info@dexlegal.nl of telefoonnummer 023-8200371. Wanneer? Donderdag 12 november 2015 van 12:30 tot 14:00 (CET) – Toevoegen aan agenda Waar? Advocatenkantoor Dex Legal – 29 Adriaan Pauwlaan Heemstede 2101 AJ NL – Bekijk kaart Aanmelden kan via deze...

Tip voor een goede stuitingsbrief!

Als ondernemer heeft u er vast weleens mee te maken: u heeft een geruime tijd openstaande vordering maar u weet nog niet of u pogingen gaat doen om deze in een procedure te incasseren. De valkuil die hier op de loer ligt is dat de vordering zo lang blijft liggen dat deze uiteindelijk niet meer geïncasseerd kan worden omdat deze inmiddels is verjaard. Meestal is dat het geval na 5 jaar. Hèt middel om verjaring van uw vordering te voorkomen is het versturen van een zogenoemde stuitingsbrief aan uw debiteur. Artikel 3:317 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring van een vordering kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Door deze stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen en heeft u dus langer de tijd om uw vordering alsnog te incasseren. In een recent arrest van 18 september 2015 (ECLI:NL:HR:2015:2741) heeft de Hoge Raad nog eens op een rijtje gezet aan welke vereisten een schriftelijke mededeling moet voldoen om te worden aangemerkt als stuitingsbrief in de zin van art. 3:317 BW. Al in eerdere rechtspraak oordeelde de Hoge Raad dat het bij zo’n schriftelijke mededeling moet gaan om een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Bij de beoordeling of de mededeling aan de in art. 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, dient...

Advocatenkantoor Dex Legal breidt uit!

Met ingang van 1 september 2015 is mr Arie Johan van de Graaf als zelfstandig advocaat aangesloten bij Advocatenkantoor Dex Legal. In nauwe samenwerking met mr Joop Jansen en onder de gemeenschappelijke naam Advocatenkantoor Dex Legal voert hij zijn praktijk vanuit ons kantoor in Heemstede. Vanaf heden kunt u hem bereiken bij Advocatenkantoor Dex Legal. Schroom niet om contact met hem op te nemen voor vragen over de inhoud van dit bericht of andere kwesties. Zijn contactgegevens treft u hieronder aan. T: +31 23 820 03 71 F: +31 23 799 37 28 E: ajvdg@dexlegal.nl M: +31 6 46 377...

Firmant vof en beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schulden

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een vennoot van een vof en een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap ook aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap die vóór hun toetreding zijn ontstaan. In de praktijk werd tot op heden aangenomen dat een toetredend vennoot alleen aansprakelijk is voor schulden die na diens toetreding zijn ontstaan. Indien uw overweegt om tot een bestaande vof of commanditaire vennootschap toe te treden is het van groot belang om bij deze uitspraak stil te staan en in ieder geval duidelijkheid te verkrijgen omtrent de totale schuldenpositie en eventueel (aanvullende) garanties te verlangen of wellicht af te zien van toetreding. Dex Legal beschikt over voldoende ervaring en expertise om u hierbij te adviseren en te begeleiden zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uitspraak Hoge Raad...

Dex Legal

Bezoekadres:
Leidsevaartweg 99
2106 AS Heemstede

M. 06 24 88 74 25 (Joop)

E. info@dexlegal.nl

Twitter @Dexlegal

Skype

Direct contact met een advocaat?
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bel mij terug