Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. In de praktijk blijken ondernemers zich niet altijd volledig bewust te zijn van de verschillen. Dex Legal legt uit.

De jurist, mr. en lawyer
Een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afrondt, mag de titel ‘jurist’ voeren.  De titel ‘jurist’ is echter niet beschermd en kan in theorie door ieder willekeurig persoon gebruikt worden die stelt bedreven te zijn in de kennis van het recht of student is in de rechtsgeleerdheid.[1]

Na het afronden van de studie Rechtsgeleerdheid mag voorts de titel ‘meester in de rechten’ (mr.) gebruikt worden. De titel ‘mr.’ mag alleen gebruikt worden na het met succes afronden van de studie Rechtsgeleerdheid. Deze titel is dus wel beschermd.

In toenemende mate wordt ook de titel ‘lawyer’ door juridische rechtsbijstandsverleners gebruikt. In het algemeen geldt dat de titel ‘lawyer’ de indruk doet ontstaan dat de gebruiker van deze titel een advocaat is. Dit is weliswaar mogelijk, maar niet altijd het geval. De titel ‘lawyer’ is in Nederland geen beschermde titel en betekent[2] ‘advocaat’ of ‘jurist’.

Advocaat
Na de studie Rechtsgeleerdheid kan een jurist besluiten om advocaat te worden. Hiervoor dient de Beroepsopleiding Advocaten (BA) gevolgd te worden. De BA is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel hem te vormen tot een zelfstandige en deskundige advocaat waardoor hij optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de advocatuur.

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de beroepsregels houden. Dat houdt in dat advocaten partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk moeten handelen.

Verder doet hij alles om voldoende deskundig en integer te kunnen optreden. Hij doet dat door na de rechtenstudie nog een driejarige opleiding tot advocaat te volgen. Vervolgens moet hij zich voortdurend bijscholen om op de hoogte te blijven van alle juridische ontwikkelingen. Daarnaast moet hij zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie of geld dat hij tijdelijk voor een cliënt beheert.

Ten slotte zal de advocaat vertrouwelijk omgaan met alles wat zijn cliënt met hem deelt. Hij heeft een beroepsgeheim en een verschoningsrecht. Dus zelfs als de rechter hem vraagt iets te vertellen wat zijn cliënt eerder aan hem heeft toevertrouwd, mag hij dit antwoord weigeren.

Een advocaat die zich niet aan de regels houdt, kan voor de tuchtrechter worden gebracht. Die kan hem een berisping of een waarschuwing opleggen, maar ook tot strengere straffen overgaan door de advocaat tijdelijk of volledig uit zijn beroep te zetten. [3]

Dit alles maakt een advocaat een kwalitatief hoogstand juridische dienstverlener en bewaker van de rechtsstaat.

Advocatenkantoor Dex Legal
De advocaten van Dex Legal zijn partijdige professionals en werken vanuit een moderne kantooromgeving. Het belang van de klant, de ondernemer, staat voorop. De advocaten van Dex Legal zijn daarnaast zelf ondernemers en daardoor in staat om optimaal rekening te houden met uw belangen.

U heeft bijvoorbeeld rechtstreeks contact met uw eigen advocaat en u bent daarbij niet gebonden aan dienstverlening binnen de gebruikelijke kantoortijden. Immers, juridische conflicten houden geen rekening met kantoortijden.

Een ander voordeel is dat, naast de professionele dienstverlening, de advocaat van Dex Legal snel kan schakelen en waar nodig zwaardere juridische maatregelen kan nemen, zoals conservatoir beslag of een faillissementsaanvraag. Dit zijn namelijk verrichtingen waarvoor de inzet van een advocaat vereist is. Een niet-advocaat, zoals een jurist of lawyer, kan deze juridische stappen zelf niet nemen, zodat dit kan betekenen dat kostbare tijd verloren gaat omdat in een lopend juridisch conflict alsnog een advocaat geraadpleegd dient te worden.

Een advocaat zal vervolgens altijd eerst het onderhavige dossier dienen te bestuderen. Een advocaat zal namelijk zelf geen juridische maatregelen kunnen nemen zonder zelf met de ondernemer gesproken te hebben en het onderliggende dossier te bestuderen. Dit vloeit onder andere voort uit de zorgplicht van de advocaat.

De advocaten van Dex Legal zijn snel inzetbaar en denken in uw hoedanigheid van ondernemer met u mee. Daarnaast zijn de advocaten van Dex Legal geen zogeheten jaknikkers. Wij zeggen u eerlijk waar het op staat en dat betekent dat de advocaat van Dex Legal u ook kan adviseren om iets juist niet te doen; of het nu gaat om een voorgenomen samenwerking of een incassotraject.

Onze visie is om u als ondernemer maatwerk dienstverlening te verlenen op een wijze die voor de ondernemer toegankelijk en ongecompliceerd is. Niet als jurist of lawyer, maar als advocaat. Een beroep dat de advocaten van Dex Legal met gepaste trots uitoefenen.

 

 

[1] Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, veertiende uitgave.

[2] Van Dale, Handwoordenboek Engels-Nederlands, derde druk.

[3] Bron: www.advocatenorde.nl