Wijzigingen tijdelijke arbeidscontracten

Wijzigingen flexwerkers 2015 Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Ontslagbesluit regelen deze veranderingen. Nieuw: aanzegtermijn bij einde tijdelijk werkcontract Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten. Voor contracten die eindigen voor 1 februari 2015 geldt dit nog niet omdat de termijn van 1 maand dan langer is dan de periode waarbinnen het contract eindigt. Houdt de werkgever zich hier niet aan? Dan is hij de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris. Deze vergoeding is niet verschuldigd in de situatie van: faillissement; uitstel van betaling; toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Proeftijd afhankelijk van duur tijdelijk contract Of werkgever en werknemer een proeftijd kunnen afspreken is afhankelijk van de duur van het tijdelijke contract. Vanaf 1 januari 2015 mag: bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen; bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar de maximale proeftijd 1 maand zijn; een langere proeftijd worden...

Tekst & uitleg over straffen bij dodelijke verkeersongelukken

Met enige regelmaat ontstaat verontwaardiging over de straffen die door rechters worden opgelegd bij verkeersongelukken met een dodelijke afloop. Vorige week vrijdag was dat ook het geval: een 33-jarige man kreeg een taakstraf opgelegd voor een verkeersongeval dat hij in het Limburgse Meijel had veroorzaakt. Hierbij kwamen een 2-jarig kind en haar grootouders om. Regelmatig komen de verwachtingen van nabestaanden van dodelijke verkeersongelukken niet overeen met de opgelegde straf. Deze reactie is mede te verklaren doordat er verschillende soorten straffen worden opgelegd voor de diverse typen verkeersfouten die worden begaan. Gaat het om onvoorzichtig rijgedrag, een grove verkeersfout of roekeloos rijden? Gaat het in de discussie alleen maar om juridische vragen? Nee. Zowel de Rechtspraak als het Openbaar Ministerie (OM) hebben de afgelopen week gezegd dat ze zich ervan bewust zijn dat er beter moet worden gecommuniceerd met slachtoffers en nabestaanden. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zei deze week onder meer bij BNR Nieuwsradio dat rechters worden getraind in de omgang met slachtoffers en nabestaanden. “Maar het moet en kan beter.” Ook heeft landelijk officier van justitie Jeroen Steenbrink, gezegd dat het OM slachtoffers en nabestaanden beter moeten voorbereiden op het mogelijke vonnis in de rechtszaal. Waarom wordt een dodelijk ongeluk minder zwaar bestraft dan moord? Bij moord of doodslag volgt regelmatig een (jarenlange) gevangenisstraf. Een cruciale rol hierbij speelt dat de dader met opzet iemand heeft gedood. Die opzet moet worden bewezen om tot een veroordeling te komen. Bij een dodelijk ongeluk is van opzet meestal geen sprake. Automobilisten hebben vrijwel nooit de intentie om een ongeluk te veroorzaken, laat staan om iemand te...

Privacyaspecten bij het klantbelang centraal stellen

Managing Partner Danny Smit van Partner in Compliance heeft in samenwerking met Joop Jansen van Advocatenkantoor Dex Legal, een artikel over de privacyaspecten bij het klantbelang centraal stellen gepubliceerd in het oktober nummer van het Tijdschrift voor Compliance. (TvO, jaargang 14 nr. 5 – oktober 2014) Het klantbelang centraal stellen is voor veel financiële instellingen een belangrijk onderdeel geworden binnen hun dienstverlening en productaanbod. Dit artikel biedt de lezer een inzicht in de privacyaspecten die hand in hand gaan met het klantbelang centraal stellen. Het biedt de lezer een privacytoetsingskader waaraan bepaalde acties welke worden genomen om het klantbelang centraal te stellen, kunnen worden getoetst. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden hoe een privacytoetsing in praktijk kan worden uitgevoerd. U kunt het artikel via onderstaande link lezen: Privacyaspecten klantbelang...

De rechtspraak van morgen

Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de rechtspraak, zo blijkt uit periodiek onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ook internationaal gezien doet de Nederlandse rechtspraak het goed. Om dat waar te blijven maken, moet rechtspraak eerlijk en deskundig zijn, maar ook begrijpelijk en toegankelijk. Samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie, werkt de Rechtspraak aan een moderne rechtsgang. Daarbij speelt digitalisering een rol, maar minstens zo belangrijk is de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk (civiel) en bestuursrecht. Interviews Lees hier twee interviews over de modernisering van de Rechtspraak: Slimme tool vervangt toga, dubbelinterview in Binnenlands Bestuur met Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) en Ivo Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie) (pdf, 466 kB) We kunnen niet op papier blijven werken, dubbelinterview in het Advocatenblad met Frits Bakker en Bart van Tongeren, waarnemend deken van de Orde van Advocaten (pdf, 580 kB) Toekomstschets Een korte toekomstschets. In deze digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of smartphone doet (denk aan internetbankieren en belastingaangifte), is het straks mogelijk om online te procederen. Over een paar jaar verlopen alle soorten procedures online en hebben papieren dossiers plaatsgemaakt voor digitale. Het gemak zit erin dat in een online dossier stukken makkelijker en sneller kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en uitgewisseld. Alle stukken zijn direct bij de hand via het scherm. Uiteraard blijft de zitting, waar de rechter naar partijen luistert, een wezenlijk onderdeel van de procedure. Digitaal toegang Alleen particulieren die procederen zonder advocaat of een andere gemachtigde, kunnen dat in de toekomst nog vanaf papier doen, als zij dat willen. Voor de overige...

Juridisch advies via de webcam

Een ondernemer kan bij Dex Legal ‘s avonds of in het weekend met een advocaat overleggen. Een korte vraag via de chat of een uitgebreider gesprek via de webcam behoort tot de mogelijkheden. Dex Legal begrijpt dat de juridische uitdagingen van een ondernemer zich niet beperken van 9.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast biedt Dex Legal ondernemers gratis gebruik van een portal waarmee online inzage kan worden verkregen in lopende zaken. Ook is het mogelijk om bestanden up-te-loaden of in te zien. Het terugzoeken van e-mails met bijlagen is hierdoor verleden tijd. Advocatenkantoor Dex Legal biedt ondernemers maatwerk dienstverlening op een wijze die voor de onderrnemer toegankelijk en ongecompliceerd is. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk in het verlengde van u als ondernemer te handelen. Bij Advocatenkantoor Dex Legal kunt u altijd rekenen op een partijdige advocaat die opkomt voor uw...